Notulen ALV 2016

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVGJ op maandag 21 maart 2016 op Golfsociëteit de Lage Vuursche te Den Dolder.

Aanwezig: Eric Korver, Ruud Onstein, Martijn Paehlig en Madelon
Barenbrug namens het bestuur en 2/3 van onze leden.Afwezig wegens ziekte: Secretaris Hans Terol

1. Opening

Met een kwartier vertraging opent onze preses om 17.15 uur de 22e Algemene Ledenvergadering van de NVGJ  en heet eenieder hartelijk welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de drie aanwezige ex-voorzitters, Charles Taylor, Leo van de Ruit en Pieter Landman, de goed herstellende Lia Grooters en Cees van Drongelen. Ook heet de voorzitter de naamgever van deze wedstrijd en sponsor Ruud van Breugel, onze gastheer Arnoud de Jager van de Lage Vuursche en één van onze founders Robbie van Erven Dorens hartelijk welkom.

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Niels Hooft, Louis Westhof, Albert Mantingh en Alex de Vries. Hans Terol heeft zich afgemeld wegens een zware jichtaanval.

In zijn openingswoord geeft onze voorzitter aan dat het bestuur van mening is dat de NVGJ zich meer moet profileren. Eenieder heeft daarvan al een voorbeeld kunnen zien: de nieuw roll-up banners, die bij de entree en de wedstrijdtafel stonden. Daarop staan al onze sponsors vermeld, een mooie geste tegenover hen. Verder wil het bestuur de NVGJ in een moderner jasje steken en willen wij proberen meer jonge mensen aan te trekken. Daarom zijn wij tegenwoordig actief op social media, met name op Facebook. Het filmpje van Hannes op Texel is meer dan 10.000 x bekeken. Ook de melding op onze Facebookpagina over het 3e Open NK is al 700 x bekeken. Goed voor onze naamsbekendheid.

Bij het aannemen van nieuwe leden heeft het bestuur gemeend de criteria iets los te moeten laten. Wat blijft is de journalistieke achtergrond maar ook schrijvers en fotografen van websites komen nu in aanmerking voor een lidmaatschap. Dit jaar hebben wij een zestal nieuwe leden, van wie wij hopen dat ze de club nieuwe impulsen geven.

Slow play blijft voor velen een ergernis. Wij zullen daar actiever op gaan letten. Aan de wedstrijdtafel zal erop gewezen worden om aansluiting te houden, bij twijfel sneller een provisionele bal te slaan, niet te lang te zoeken en klaar te staan als je aan de beurt bent. Wij moeten in minder dan 5 uur 18 holes kunnen spelen.

Eind september is er traditiegetrouw een Nations Cup, dit keer in Oostenrijk. Madelon zal in de komende dagen een e-mail rondsturen met alle info. Ook komt er info op onze site.

Reeds nu wordt gevraagd wie er iets heeft voor de Rondvraag: Leo van de Ruit, Willem van den Elskamp, Pieter Landman, Charles Taylor, Andy Houtkamp, Pamela Sturhoofd en Ruud van Breugel.

2. Voorstellen nieuwe leden

Drie van de zes nieuwe leden zijn aanwezig en stellen zich kort voor. Gaele Groen uit Franeker moet tot zijn spijt erkennen dat hij met zijn 65 jaar de club niet jonger maakt, maar hij hoopt wel een positieve bijdrage te kunnen leveren. Jeroen Korving is een stuk jonger, 42 en beheert de website Leading Courses.Willem Buijteweg is zg. ´herintreder´. Hij was in de beginjaren van 2000 al eens lid, maar moest vanwege verandering van baan het lidmaatschap opgeven.  

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 30 maart 2015

De notulen stonden voor eenieder al een jaar ter inzage op onze website. Er heeft zich niemand gemeld met op- of aanmerkingen. De notulen worden derhalve onder dankzegging aan de 2e secretaris goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en bestuursmededelingen

5. Jaarverslag secretariaat

Helaas is Hans niet aanwezig om het jaarverslag te presenteren en/of nader toe te lichten. Iedereen heeft ook dit kunnen lezen op onze website en er zijn geen verdere vragen over. Dank aan de eerste secretaris.

6. Financieel jaarverslag penningmeester

Onze penningmeester geeft een toelichting op de Staat van Baten en Lasten. Vorig jaar eindigden wij et jaar met 30.000 euro in kas. Dat mocht een onsje minder van de penningmeester. De contributie
kon derhalve gehandhaafd blijven op 70 euro, er is clubkleding aangeschaft en het EMGJ-team heeft een bijdrage ontvangen. Derhalve was er dit jaar een nadelig saldo van 9.000 euro. De kas blijft goed gevuld met bijna 22.000 euro en dat is voldoende voor eventuele calamiteiten.

Charles Taylor haakt hierop in en vraagt zich af of het bestuur reeds nu een reservering moet maken voor ons 25-jarig bestaan in 2019. Dat is toch een bijzonder jubileum en 25 jaar is heel bijzonder voor een vereniging. Hij stelt voor 2.500 euro te reserveren en vanaf volgend jaar de leden een eigen bijdrage te vragen voor dit jubileum. Het bestuur zegt toe dit mee te nemen in een volgende bestuursvergadering.

7. Kascommissie en verkiezing leden kascommissie

Poppe de Boer neemt het woord en laat weten dat de kascommissie de administratie van de penningmeester heeft gecontroleerd. Erg blij waren ze niet met het grote verlies. 2.000 euro voor clubkleding en 3.000 euro voor het EMGJ deden hen de wenkbrauwen fronsen.  Misschien moet er toch eens iets nieuws verzonnen worden voor dit EMGJ.

Alle saldi werden gecontroleerd alsmede de baten- en lastenkant, waarna alles in orde werd bevonden. De financiële administratie maakt een zeer verzorgde indruk en de kascommissie dankt de
penningmeester voor zijn goede werk. Vervolgens stelt zij voor hem te dechargeren voor het afgelopen boekjaar. Onder luid applaus stemt de vergadering hiermee in.

Ook nu weer is er een limerick:

2015 was een van de moeilijke jaren

En bezorgde Ruud weer grijze haren.

Dure kleding en een Italië trip

Maakte hem niet blij maar sip.

En zit hij weer op de blaren!


Hierna wordt de kascommissie herkozen. Er hebben zich ook geen tegenkandidaten gemeld. Charles Taylor heeft een opmerking over de suggestie dat er misschien voor het EMGJ iets anders bedacht moet worden gezien de hoge kosten. Hij is het hier pertinent mee oneens. Bij onze oprichting is statutair vastgelegd dat het aangaan van internationale contacten een van onze kerntaken moet zijn. We mogen dat niet verwaarlozen, ook al kost het veel geld. Ook deze
opmerking neemt het bestuur mee in een volgende vergadering,

8. Wedstrijdcommissie

Met ingang van dit jaar is er een andere puntentelling voor de OoM. Voor ieder gescoord punt krijgt een speler 10 punten. Dat betekent dat als je 26 stablefordpunten haalt, je 260 punten krijgt voor de OoM. Het bestuur denkt dat de OoM hierdoor spannender wordt en dat iedereen blijft knokken voor dat laatste puntje. In het verleden kregen alleen de eerste 8 punten en de rest 10 puntjes voor de moeite. Nu tellen de daadwerkelijk gescoorde punten mee voor de OoM. Wel blijft de Best of Seven gehandhaafd en gaan alleen de eerste acht van beide categorieën van de OoM strijden om de Mazda Masters.
William krijgt als voorzitter van de wedstrijdcommissie het woord en vraagt of er over de kalender en/of de website nog vragen zijn. Bij eenieder is alles duidelijk. Vervolgens dankt hij Frank Uijlenbroek, Ger Laan, Hans Botman en Aleid Kemper voor hun inspanningen. Allen krijgen van het bestuur een flesje wijn.

9. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursleden aftredend en er hebben zich ook geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur wordt met algemene stemmen herkozen.

10. Rondvraag

Leo van de Ruit stelt voor om onze sponsors van het eerste uur, bijvoorbeeld Ton Enthoven meer te eren en eens uit te nodigen voor een van onze wedstrijden. Volgens het bestuur gebeurt dit

***Inzake sponsors doet onze voorzitter een beroep op alle aanwezigen om eens in hun netwerk te kijken of er niet een potentiële nieuwe sponsor bij zit***

Willem van den Elskamp had een vraag over de puntentelling en die vraag is beantwoord.

Charles Taylor´s vraag is inmiddels ook beantwoord.

Andy Houtkamp stelt vast dat er dit jaar maar 1 wedstrijd is met partners en ook nog in Duitsland. Hij vindt dat onze partners toch onze grootste sponsors zijn en pleit voor nog minstens één wedstrijd met partners. Het bestuur zegt toe dit mee te nemen in een volgende bestuursvergadering.

Pamela Sturhoofd vraagt zich af of er geen mobiel pinapparaat aangeschaft kan worden. De penningmeester kijkt moeilijk. Het bestuur gaat onderzoek doen naar de kosten.

Ruud van Breugel kijkt om zich heen en ziet alleen witte mensen. Hij vraagt zich af of het bestuur heeft overwogen golfspelende vluchtelingen op te nemen. Dit heeft het bestuur niet overwogen.

Pieter Landman oppert om de criteria voor deelname aan het EMGJ te veranderen. Hij is van mening dat het alleen om de gezelligheid gaat. Willem van den Elskamp benadrukt dat er ondanks de bijdrage van de penningmeester en een groot bedrag aan eigen bijdrage nodig was. Voor velen was het ook een financiële kwestie om zich niet op te geven. Leo van de Ruit benadrukt dat het team zijn uiterste best heeft gedaan en dat gebleken is dat het hebben van een lage handicap geen garantie was voor een mooie score. Het bestuur zegt toe de opmerking van Pieter in een volgende bestuursvergadering mee te nemen.

In het kader van ons 25- jarig bestaan meldt onze voorzitter nog dat hij komende maand een afspraak heeft met Roland Jan Schippers op Curaçao en dat er wellicht een mogelijkheid is om in ons jubileumjaar een trip naar Blue Bay te maken als er voldoende belangstelling is. Zeker ook nu onze sponsor Corendon Curaçao als bestemming heeft.

Ruud van Breugel haakt daar direct op in en is van mening dat je met zo’n jubileum naar `the home of golf` moet, dus Schotland of Ierland. Hij krijgt hiervoor bijval van een aantal leden. Het bestuur
gaat zich hierover beraden.

Tot slot vraagt Robbie van Erven Dorens het woord en memoreert over de oprichting in 1994, dus bijna 25 jaar geleden in Frankrijk, samen met Charles Taylor. Onder toeziend oog van een notaris zijn
daar toen stukken opgemaakt en hij vraagt zich af of die stukken nog bestaan. Het bestuur kan beamen dat die stukken nog keurig in het archief bewaard zijn.

11. Sluiting


Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter exact om 18.00 uur de vergadering en wenst eenieder een smakelijke voortzetting en daarna een wel thuis.

Arnhem, 31 maart 2016

Madelon Barenbrug

2e secretaris